Zapytaj
o ofertę

Dotacje

W okresie finansowania 2021-2027 Unia Europejska planuje zainwestować prawie 770 mld euro.

W obecnym budżecie europejskie środki będą wspierać m. in. naszą infrastrukturę, energetykę, przedsiębiorczość i ochronę środowiska. Kluczowe  miejsce w budżecie zajmą inwestycje związane z efektywnością energetyczną i odnawialnymi źródłami energii.

Fundusze na ten cel w postaci preferencyjnych pożyczek i dotacji będę dystrybuowane w projektach  ogłaszanych przez  różne instytucje m.in.: : PARP, BOŚ, NFOŚiGW, WFOŚiGW. Wysokość i forma wsparcia zależy bezpośrednio od regionu kraju i profilu beneficjenta.

Udzielimy Państwu wszelkich informacji związanych z dostępnymi formami finansowania projektów  fotowoltaicznych.

Program „Czyste Powietrze” realizowany przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wsparcie finansowe obejmuje również dotacje na zakup i montaż urządzeń wytwarzających ,,czystą energię”.

indeks

 1. Pozyskanie dofinansowania

  Do ubiegania się o dotację potrzebne Ci będą:

  • zaświadczenie o dochodach, lub inne dokumenty dotyczące źródła i wysokości dochodu pozwalające na dokonanie oceny zdolności kredytowejwniosek o udzielenie Kredytu wraz z dotacją, zawierający podstawowe informacje o inwestorze i inwestycji
  • opis instalacji wraz z parametrami technicznymi urządzeń (w tym: moc, sprawność, uzysk)
  • kosztorys / harmonogram rzeczowo-finansowy
  • dokumenty potwierdzające zgodności projektowanych urządzeń z odpowiednią normą techniczną
  • dokumenty potwierdzające prawo dysponowania budynkiem mieszkalnym lub budynkiem mieszkalnym w budowiekopia prawomocnego pozwolenia na budowę lub kopia zgłoszenia zamiaru wykonywania budowy lub robót budowlanych z potwierdzonym wpływem przez właściwy organ lub oświadczenie, że do realizacji przedsięwzięcia nie jest wymagane zarówno pozwolenie na budowę, jak i zgłoszenie zamiaru wykonywania robót budowlanych
  • dokumenty służące do oceny dopuszczalności pomocy de minimis – w przypadku, gdy dofinansowanie stanowi pomoc publiczną
  • oświadczenie, że wnioskodawca nie uzyskał i nie będzie się ubiegał o dofinansowanie całych lub części kosztów przedsięwzięcia, objętych finansowaniem w ramach programu priorytetowego, z innych środków publicznych
  • dokumenty tożsamości oraz inne dokumenty wymagane przez Bank lub NFOŚiGW.
 2. Uruchomienie kredytu i wypłaty dotacji

  Warunkiem uruchomienia kredytu i wypłaty dotacji jest:

  • zawarcie umowy kredytu wraz z dotacją przedłożenie przez Kredytobiorcę umowy z wykonawcą zawierającej m.in.:
  • zobowiązanie do montażu instalacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zaleceniami producenta
  • określenie przez Wykonawcę gwarantowanej wielkości rocznego uzysku energii z instalacji, który to parametr może służyć do weryfikacji działania instalacji poprzez porównanie ze wskazaniami liczników wyprodukowanej energii
  • odpowiedzialność wykonawcy z tytułu rękojmi w okresie 5 lat od daty uruchomienia przedstawienie gwarancji producenta urządzeń wchodzących w skład finansowanej instalacji, której treść powinna obejmować w szczególności:
  • informację na temat nazwy i adresu producenta lub jego przedstawiciela w Polsce
  • wskazanie czasu trwania gwarancji, który nie może być krótszy niż 5 lat
  • wskazanie zasięgu terytorialnego ochrony gwarancyjnej, który powinien obejmować obszar całej Rzeczypospolitej Polskiej
  • określenie uprawnień przysługujących w przypadku stwierdzenia wady – zobowiązanie do usunięcia wady poprzez bezpłatną naprawę lub wymianę urządzenia w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty zgłoszenia wady przez Kredytobiorcę
  • stwierdzenie, że gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej
  • ustanowienie prawnych zabezpieczeń spłaty kredytu (w przypadku zastawu rejestrowego za prawne ustanowienie zabezpieczenia rozumie się przedstawienie w Banku potwierdzenia złożonego w odpowiednim sądzie wniosku o ustanowienie zastawu rejestrowego wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty)
  • wniesienie prowizji przygotowawczej
  • Po zrealizowaniu przedsięwzięcia należy złożyć w Banku łącznie dokumenty potwierdzające osiągnięcie efektu rzeczowego:
  • protokół potwierdzający końcowy odbiór przedsięwzięcia wraz z potwierdzeniem spełnienia przez przedsięwzięcie wymagań programu określonych w załączniku „Wymagania techniczne” do programu „Prosument” dla każdego zastosowanego rodzaju przedsięwzięcia, zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej NFOŚiGW, aktualnym na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie
  • umowę regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w instalacji oraz koncesję Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (o ile są wymagane)
  • faktury potwierdzające poniesienie kosztów kwalifikowanych (kredyt wypłacany jest bezgotówkowo na podstawie faktur dotyczących kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia)
 3. Utrzymanie dotacji

  By utrzymać dotację należy:

  • utrzymać efekt przedsięwzięcia przez okres nie krótszy niż trzy lata, licząc od dnia jego osiągnięcia, tj. zrealizowania przedsięwzięcia (Okres Trwałości)
  • przekazywać dane o wielkości produkcji energii ze źródeł odnawialnych zgodnie z warunkami określonymi w umowie o kredyt wraz z dotacją
  • przechowywać wszelkie dokumenty dotyczące kredytu wraz z dotacją oraz realizacji przedsięwzięcia przez okres wymagany prawem dla przechowywania dokumentacji podatkowej, nie krótszy jednak niż 5 lat liczonych od upływu roku kalendarzowego, w którym uzyskano dotację
  • umożliwić przeprowadzenie przez Bank oraz NFOŚiGW (lub osoby wskazane) kontroli realizacji przedsięwzięcia i kontroli jego trwałości.