Zapytaj
o ofertę

Aktualności

Zobacz nowy projekt nowelizacji ustawy o OZE.

Na stronach Sejmu pojawił się zapowiadany przez rząd projekt nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii. Wpisano do niego zapowiadane wcześniej przez Ministerstwo Energii zmiany w zasadach rozliczeń producentó energii – w tym system tzw. opustów dla prosumentów, a także sygnalizowane wcześniej zmiany w systemie aukcyjnym.

Ministerstwo Energii, które już od wielu tygodni zapowiadało przygotowanie tego projektu, informowało, że nowelizacja powinna zostać przyjęta przez parlament i wejść w życie przed 1 lipca 2016 r., aby po tym terminie mogły obowiązywać już nowe, zmienione przepisy. Taka data wejścia w życie proponowanych przepisów znalazła się w ostatnim artykule projektu nowelizacji. Oznacza to, że na jej procedowanie przez posłów zostało zaledwie kilka posiedzeń Sejmu.

Wcześniej resort energii zapowiedział przygotowanie nowelizacji ustawy o OZE w formie projektu poselskiego – a nie rządowego – aby w ten sposób przyspieszyć jej uchwalenie, pomijając procedury wymagane przy procedowaniu projektu rządowego.

Projekt nowelizacji ustawy o OZE ma gruntownie zmienić zasady sprzedaży zielonej energii, które wpisano do dotychczasowej wersji tej ustawy, przyjętej w dniu 20 lutego 2015 r.

Opusty, czyli nowe zasady rozliczania prosumentów

Opublikowany na stronach sejmowych projekt nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii ma znacząco zmienić zasady funkcjonowania najmniejszych, prosumenckich mikroinstalacji OZE. Jak uzasadniają autorzy projektu, działalność prosumentów „ma nie być nakierowana na osiąganie zysków, a jedynie na zaspokajanie własnych potrzeb energetycznych”.

Przedmiotowa definicja wyraźnie wskazuje na charakter prosumenta tzn., że energia przez niego wytwarzana przeznaczana jest na zaspokajanie własnych potrzeb. Dodatkowo definicja ta obejmuje możliwie szeroki zakres podmiotów, co również stanowi element nowego podejścia do kwestii wytwarzania energii w mikroinstalacjach – czytamy w uzasadnieniu projektu.

We wskazanej w projekcie nowelizacji definicji, prosumenta określa się jako odbiorcę końcowego 1) niewykonującego działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, albo 2) wykonującego działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy wymienionej w pkt 1, z wyłączeniem działalności gospodarczej wykonywanej przez przedsiębiorstwo energetyczne w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne – którzy wytwarzają energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji w celu jej zużycia na potrzeby własne, niezwiązane z wykonywaną działalnością, o której mowa w pkt 1.

Złożony w Sejmie projekt nowelizacji ustawy o OZE może całkowicie zmienić zasady oddawania do sieci nadwyżek energii nieskonsumowanej przez prosumentów. Zamiast znajdującego się w ustawie o OZE systemu zakładającego odsprzedaż energii do sieci – w ramach systemu net-meteringu i taryf gwarantowanych – nowelizacja ustawy o OZE ma uniemożliwić odsprzedaż energii do sieci, a w jej miejsce wprowadzić możliwość otrzymywania rabatów na zakup energii z sieci.

Zgodnie z projektem nowelizacji ustawy o OZE,  prosument będzie mógł „rozliczyć ilość energii elektrycznej wprowadzonej wobec ilości energii elektrycznej pobranej z tej sieci, nie więcej jednak niż ilość energii elektrycznej pobranej z sieci”, w stosunku:

1) 1 do 0,7 – w przypadku energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 7 kW;

2) 1 do 0,5 – w przypadku energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 7 kW;

3) 1 do 0,35 – w przypadku energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji, dla której prosument korzystał ze wsparcia ze środków publicznych na zakup lub instalację mikroinstalacji lub jej części.

Powyższe rozliczenia mają być dokonywane w formie „opustu”. Od rozliczonej energii elektrycznej prosument ma nie uiszczać opłat związanych z jej dystrybucją, z wyłączeniem opłaty OZE oraz opłaty przejściowej.

Jak uzasadniają autorzy ustawy, prosument ma nie ponosić „opłat związanych z dostarczeniem do niego energii elektrycznej w okresie, gdy jego zużycie jest większe od bieżącej produkcji w mikroinstalacji z uwagi na fakt, iż korzysta ze swojej „zmagazynowanej” energii”.

Rozliczeniu ma podlegać energia elektryczna wprowadzona do sieci nie wcześniej niż na 365 dni poprzedzających dzień dokonania rozliczenia, a w pierwszej kolejności będzie rozliczana energia pobrana w zamian za energię elektryczną wprowadzoną najwcześniej do sieci.

Obowiązek dokonania rozliczenia na rzecz prosumenta ma wykonywać wyznaczony przez URE sprzedawca zobowiązany, chyba że obowiązek ten realizuje wybrany przez prosumenta sprzedawca inny niż sprzedawca zobowiązany, na podstawie umowy kompleksowej.

Rozliczanie na wskazanych w projekcie nowelizacji zasadach ma być prowadzone z zachowaniem 10-letniego okresu, jednak nie dłużej niż do końca 2030 r.

W uzasadnieniu projektu oraz w krótkiej ocenie skutków regulacji nie znajdziemy ani projekcji efektywności finansowej instalacji prosumenckich w ramach proponowanego systemu opustów, ani prognozy wzrostu zainstalowanych mocy mikroinstalacji w kolejnych latach.

Reklamacje prosumenckie

Projekt nowelizacji ustawy o OZE stanowi, że prosumentowi, będącemu konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks cywilny, przysługuje prawo złożenia do przedsiębiorstwa energetycznego reklamacji dotyczącej przyłączenia mikroinstalacji, rozliczania i dystrybucji tej energii.

Jeżeli przedsiębiorstwo energetyczne nie uwzględniło reklamacji prosumenta, prosument będzie mógł wystąpić, w terminie 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia o nieuwzględnieniu reklamacji, do sądu polubownego z wnioskiem o rozpatrzenie sporu w tym zakresie.

W przypadkach odmowy przyłączenia mikroinstalacji, nieprzyłączenia mikroinstalacji pomimo upływu terminu, nieuzasadnionego zmniejszenia obciążenia lub odłączenia od sieci mikroinstalacji, ma rozstrzygać Urząd Regulacji Energetyki.

Nowelizacja ma podtrzymać obecne zasady przyłączenia mikroinstalacji oraz naliczanie kosztów instalacji układu zabezpieczającego i urządzenia pomiarowo-rozliczeniowego po stronie operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego.

W przypadku gdy podmiot, ubiegający się o przyłączenie mikroinstalacji do sieci dystrybucyjnej, będzie przyłączony do sieci jako odbiorca końcowy, a moc zainstalowana mikroinstalacji, o przyłączenie której będzie się ubiegać, nie jest większa niż określona w wydanych warunkach przyłączenia, przyłączenie do sieci ma się odbywać na podstawie zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji, złożonego w przedsiębiorstwie energetycznym, do sieci którego ma być ona przyłączona, po zainstalowaniu odpowiednich układów zabezpieczających i urządzenia pomiaroworozliczeniowego. W innym przypadku przyłączenie mikroinstalacji do sieci dystrybucyjnej ma się odbywać na podstawie umowy o przyłączenie do sieci.

Nowelizacja ma też dać prawo operatorowi sieci do zmniejszenia obciążenia lub odłączenia mikroinstalacji „gdy wytwarzanie energii elektrycznej w tej mikroinstalacji stanowi zagrożenie bezpieczeństwa pracy tej sieci, a zmniejszenie obciążenia lub odłączenie od sieci mikroinstalacji ma być proporcjonalne w odniesieniu do wszystkich mikroinstalacji przyłączonych do sieci danego operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego oraz do zagrożenia bezpieczeństwa pracy tej sieci”.

W projekcie zniesiono obowiązki informacyjne, o których mowa w art. 5 ust. 1 lub 2, oraz art. 20 ust. 1 lub 2 ustawy o OZE, a także przewidziano możliwość odstąpienia od nakładania kar pieniężnych dla tych mikrowytwórców, którzy nie dopełnili tych obowiązków. Na wniosek mikrowytwórcy, URE ma odstępować od wymierzenia kary, o której mowa w art. 170 ust. 4 pkt 2 ustawy o OZE, a prowadzone w tej sprawie postępowania administracyjne ulegną umorzeniu.

Modyfikacje w systemie aukcyjnym

Zmodyfikowany system aukcji ma dopuszczać do udziału oferty mikro- i makroklastrów, których definicje znajdziemy w projekcie nowelizacji. W projekcie znajdziemy nowy podział na koszyki aukcyjne.

Wyróżnia się odrębne aukcje dla instalacji OZE 1) o stopniu wykorzystania mocy zainstalowanej elektrycznej, łącznej bez względu na źródło pochodzenia, większej niż 3504 MWh/MW/rok, 2) wykorzystujących do wytworzenia energii elektrycznej ulegającą biodegradacji część odpadów przemysłowych i komunalnych, pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, w tym odpadów z instalacji do przetwarzania odpadów oraz odpadów z uzdatniania wody i oczyszczania ścieków, w szczególności osadów ściekowych, zgodnie z przepisami o odpadach w zakresie kwalifikowania części energii odzyskanej z termicznego przekształcania odpadów, 3) w których emisja CO2 jest nie większa niż 100 kg/MWh, o stopniu wykorzystania mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 3504 MWh/MW/rok, a także odrębnych aukcji dla członków mikorklastrów i oddzielnie makroklastrów, a także osobnych aukcji dla innych, niewymienionych wyżej projektów. Dodatkowo zachowany ma być podział koszyków aukcyjnych na instalacje w grupie do 1 MW oraz powyżej 1 MW.

Kolejność przeprowadzenia aukcji dla powyższych koszyków ma określić w rozporządzeniu Minister Energii. Jeśli dla „wyższego” koszyka nie zagospodarowano całej energii, która ma być zamówiona w aukcjach, wówczas pozostający wolumen energii będzie mógł zostać sprzedany w ramach aukcji w koszyku znajdującym się w następnej kolejności – zgodnie z rozporządzeniem, które wyda ME.

Pierwszą aukcję prezes Urzędu Regulacji Energetyki ma ogłosić w tym roku.

Nowe definicje

Projekt nowelizacji ustawy o OZE zawiera też nowe definicje. Obok wspomnianej definicji prosumenta oraz definicji mikroklastrów (obsługujących do 10 tys. odbiorców) i makroklastrów (obsługujących do 50 tys. odbiorców), znajdziemy w nim również m.in. definicję biomasy lokalnej rozumianej jako biomasa pozyskiwana pierwotnie z obszaru znajdującego się w promieniu 300 km od jednostki wytwórczej, w której zostanie wykorzystana.

Wprowadza się ponadto definicję instalacji hybrydowej, która rozumiana jest jako zespół co najmniej dwóch instalacji OZE, różniących się charakterystyką dyspozycyjności wytwarzanej energii i tworzących w wyniku połączenia spójny elektroenergetycznie i obszarowo zestaw zapewniający odbiorcy stały dostęp do energii elektrycznej, stosownie do wymagań jakościowych określonych w przepisach prawa energetycznego lub w umowie kompleksowej, zawartej z odbiorcą. Jak oceniają autorzy ustawy, taka propozycja „ma ma na celu promowanie instalacji, które poprzez integrację różnych źródeł OZE charakteryzować się będą większą stabilnością wytwarzania energii”.

W projekcie ponadto znajdziemy definicję magazynu energii rozumianego jako „wyodrębnione urządzenie lub zespół urządzeń służących do przechowywania energii w dowolnej postaci, nie powodujących emisji będących obciążeniem dla środowiska, w sposób pozwalający co najmniej na jej częściowe odzyskanie”.

W projekcie nowelizacji modyfikuje się też definicję instalacji OZE, co – jak czytamy w uzasadnieniu projektu – ma na celu eliminację problemów powstających na gruncie dotychczasowej definicji w zakresie „jednego miejsca przyłączenia” oraz „wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła z jednego rodzaju odnawialnych źródeł energii”.

Instalację OZE określa się jako „instalację stanowiącą wyodrębniony zespół: a) urządzeń służących do wytwarzania energii i wyprowadzania mocy, w których energia elektryczna lub ciepło są wytwarzane z odnawialnych źródeł energii, a także magazyn energii elektrycznej przechowujący wytworzoną energię elektryczną, połączony z tym zespołem urządzeń lub b) obiektów budowlanych i urządzeń stanowiących całość techniczno-użytkową służący do wytwarzania biogazu rolniczego, a także połączony z nimi magazyn biogazu rolniczego”.

Przewidywalne skutki regulacji

W projekcie nowelizacji ustawy o OZE znajdziemy też liczący zaledwie kilka zdań opis „przewidywanych skutków regulacji”. Wskazuje się na skutki społeczne (w związku z licznymi wątpliwościami w zakresie chociażby rozliczeń wytwórców energii elektrycznej z mikroinstalacji, czy systemu aukcyjnego, wejście w życie proponowanej regulacji spowoduje podniesienie stopnia zaufania obywateli do państwa), gospodarcze (wejście w życie projektowanej regulacji przyczyni się do utwierdzenia przedsiębiorców w zakresie proponowanych stabilnych i jasnych mechanizmów wsparcia energii z OZE), finansowe (wejście w życie projektowanej regulacji nie będzie bezpośrednio powodować konieczności poniesienia wydatków z budżetu państwa ani budżetu jednostek samorządu terytorialnego) oraz prawne (wejście w życie projektowanej regulacji nie wprowadza nowych obowiązków prawnych w zakresie koncesji).

Najnowszy projekt nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii (link)

Źródło: gramwzielone.pl