Zapytaj
o ofertę

Aktualności

Dotacje na OZE w warmińsko-mazurskim głównie dla fotowoltaiki

Dotacje na OZE w woj. warmińsko-mazurskim. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie poinformował o zakończeniu oceny projektów zgłoszonych do dofinansowania w konkursie o dotacje unijne na odnawialne źródła energii, który przeprowadzono w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla woj. warmińsko-mazurskiego.

WFOŚiGW w Olsztynie przedstawił listę projektów, które otrzymają unijną dotację w ramach konkursu  RPWM.04.01.00-IP.02-28-001/16 RPO WWM na lata 2014-2020 z zakresu osi priorytetowej 4. Efektywność energetyczna; Działanie 4.1. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

O dofinansowanie mogli ubiegać się przedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego (jst), ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jst, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, a także inne podmioty posiadające osobowość prawną.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 85 proc. kosztów kwalifikowanych.

Na liście rankingowej znajdziemy 97 projektów zatwierdzonych do dofinansowania. Wśród nich są aż 83 projekty zakładające budowę wyłącznie instalacji fotowoltaicznych, 8 wniosków dotyczy inwestycji w elektrownie na biomasę i biogaz, a pozostałe dotyczą wykorzystania dwóch lub więcej technologii OZE – głównie fotowoltaiki i pomp ciepła.

Wśród największych projektów PV, które otrzymają wsparcie, jest zgłoszona przez spółkę CS Energia budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW. Zadeklarowany we wniosku całkowity koszt projektu to 5,65 mln zł przy wnioskowanym dofinansowaniu 2,66 mln zł. Inwestycję za nieco mniejszą sumę (5,19 mln zł) planuje spółka YGE Poland Solar 2. W tym wypadku dofinansowanie wynosi 1,94 mln zł, a elektrownia fotowoltaiczna ma powstać w miejscowości Gralewo.

Całkowite koszty pozostałych projektów PV oscylują wokół miliona złotych, a w zdecydowanej większości nie przekraczają tej sumy.

W przypadku pozostałych technologii najdroższe, przeznaczone do dofinansowania projekty, dotyczą m.in. zastosowania OZE przy modernizacji budynków należących do gminy Biskupiec (koszt projektu 2,01 mln zł, dofinansowanie 1,7 mln zł) czy budowy kontenerowej biogazowni o mocy 40 kW na terenie gospodarstwa rolnego (koszt 1,5 mln zł, dofinansowanie 818,4 tys. zł).

Pełna lista projektów, które otrzymały wsparcie w ramach ostatniego konkursu RPWM.04.01.00-IP.02-28-001/16 RPO WWM na lata 2014-2020 z zakresu osi priorytetowej 4. Efektywność energetyczna; Działanie 4.1. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, jest dostępna pod tym linkiem.

Obecnie w woj. warmińsko-mazurskim można jeszcze składać wnioski o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego z działania 4.2. Efektywność energetyczna i wykorzystanie OZE w MŚP. Budżet programu to 39,83 mln zł.

O dofinansowanie w tym wypadku mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Dofinansowanie można przeznaczyć na modernizację i rozbudowę linii produkcyjnych i instalacji w przedsiębiorstwach na efektywne energetycznie, w tym z zastosowaniem OZE, wykorzystanie energooszczędnych technologii produkcji, w tym uwzględniających OZE, a także na wdrażanie systemów zarządzania energią w przedsiębiorstwie.

Dofinansowanie może objąć również kompleksową modernizację budynków w przedsiębiorstwach jako samodzielnego projektu lub wraz z wymianą i/lub modernizacją źródła energii z uwzględnieniem OZE, realizację audytu energetycznego czy zastosowanie technologii odzysku ciepła w procesach produkcji przemysłowej lub produkcji energii.

Wnioski będą przyjmowane do 28 września br., a przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu to styczeń 2017 r.

gramwzielone.pl