Zapytaj
o ofertę

Aktualności

Jak z prosumentami w systemie opustów będzie rozliczać się PGE Obrót?

PGE Obrót informuje, że niemal wszyscy prosumenci, których mikroinstalacje podłączono do sieci przez wejściem w życie ostatniej nowelizacji ustawy o OZE, podpisali już nowe umowy wprowadzające nowe zasady rozliczeń z zakładem energetycznym w ramach tzw. systemu opustów.

Jak wynika z informacji przekazanych portalowi Gramwzielone.pl przez spółkę PGE Obrót, około 97 proc. prosumentów – którzy posiadali uruchomioną mikroinstalację przed 1 lipca 2016 r. i którzy przed tym terminem byli objęci poprzednim, wpisanym do ustawy o OZE systemem rozliczeń z energii wprowadzanej do sieci – podpisało już umowy wprowadzające nowe zasady rozliczeń – zgodne z obecnym brzmieniem ustawy o OZE, obowiązującym od początku lipca br.

Jednocześnie PGE Obrót zapewnia, że opusty – przysługujące prosumentom zgodnie z aktualną wersją ustawy o OZE – „będą naliczane według zaimplementowanego w systemie bilingowym algorytmu, w oparciu o umowę zawartą z prosumentami”.

Prosument nie będzie musiał występować o opusty, gdyż już sam akt zawarcia umowy prosumenckiej spowoduje rozpoczęcie rozliczania na zasadzie opartej na opustach. Prosument będzie rozliczany w jednym z wybranych przez siebie okresów tj. w okresie 1-, 2- lub 6-miesięcznym – komentuje Katarzyna Stącel z biura prasowego PGE Obrót.

PGE Obrót zastrzega, że jeśli umowa weszła w życie przed dniem 1 grudnia 2016 r., to pierwsze rozliczenie zostanie dokonane nie później niż do dnia 31 stycznia 2017 r

Zgodnie z ustawą o OZE, system rozliczeń w postaci opustów przysługuje właścicielom mikroinstalacji, którzy kwalifikują się pod wpisaną do tej ustawy definicję prosumenta (wyłączeni są z niej przedsiębiorcy) i którzy posiadają umowę kompleksową.

Zgodnie z systemem opustów, sprzedawca – w tym wypadku PGE Obrót – ma dokonywać rozliczeń ilości energii elektrycznej wprowadzonej przez prosumenta do sieci OSD (operatora sieci dystrybucyjnej) wobec ilości energii elektrycznej pobranej z tej sieci w stosunku ilościowym: 1 do 0,7 w przypadku mikroinstalacji o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 10 kW (maks. 40 kW), lub 1 do 0,8 w przypadku mikroinstalacji o łącznej mocy zainstalowane elektrycznej nie większej niż 10 kW.

Jak czytamy w aneksie do wzoru nowej umowy PGE Obrót, „sprzedawca dokonuje rozliczenia ilości energii elektrycznej wprowadzonej i pobranej z sieci OSD przez prosumenta, na podstawie wskazań układu pomiarowo–rozliczeniowego dla danej mikroinstalacji, po uzyskaniu danych pomiarowych od OSD”.

Od ilości rozliczonej energii elektrycznej, w sposób, o którym mowa powyżej, prosument ma nie uiszczać na rzecz sprzedawcy żadnych opłat z tytułu jej rozliczenia, a także opłat za świadczoną usługę dystrybucji, których wysokość zależy od ilości energii elektrycznej pobranej przez prosumenta w danym okresie rozliczeniowym.

Takiemu rozliczeniu, zgodnie z okresem rozliczeniowym określonym w umowie, ma podlegać energia elektryczna wprowadzona do sieci OSD nie wcześniej niż na 365 dni przed dniem dokonania odczytu rozliczeniowego w bieżącym okresie rozliczeniowym, przy czym jako datę wprowadzenia energii elektrycznej do sieci OSD w danym okresie rozliczeniowym przyjmuje się datę odczytu rozliczeniowego, na podstawie którego określana jest ilość energii elektrycznej wprowadzonej w całym okresie rozliczeniowym.

Rozliczenia w ramach systemu opustów są stosowane za okres liczony nie wcześniej niż od 1 lipca 2016 r. i będą obowiązywać przez 15 lat, liczone od daty wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej w mikroinstalacji, jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 2035 r.

Przez datę wytworzenia po raz pierwszy rozumie się dzień, w którym energia elektryczna z mikroinstalacji została po raz pierwszy wprowadzona do sieci OSD.

Nowa umowa oferowana prosumentom przez PGE Obrót wyjaśnia też sytuację odbiorców wielostrefowych.

W przypadku zastosowania w umowie grupy taryfowej wielostrefowej, w pierwszej kolejności rozliczenia dokonuje się odrębnie dla każdej strefy czasowej,  a w następnej kolejności nierozliczoną, w danej strefie czasowej, energię elektryczną wprowadzoną do sieci rozlicza się w innej strefie. Jeżeli układ pomiarowy nie umożliwia pomiaru energii elektrycznej wprowadzonej do sieci, w podziale na strefy czasowe, to strukturę podziału na takie strefy przyjmuje się taką samą jak dla energii pobranej z sieci – czytamy w aneksie do nowej umowy kompleksowej PGE Obrót.

Nadwyżka ilości energii elektrycznej wprowadzonej przez prosumenta do sieci wobec ilości energii elektrycznej pobranej przez niego z tej sieci stanie się własnością PGE Obrót – co wynika z zapisów ustawy o OZE oraz przeniesienia ich do wzoru umowy oferowanej prosumentom przez tego sprzedawcę.

Źródło: gramwzielone.pl