Zapytaj
o ofertę

Aktualności

Przypomnienie o obowiązku właścicieli mikroinstalacji

Właściciele mikroinstalacji OZE w ciągu 7 dni od ostatniego dnia kończącego się kwartału powinni przekazać do swojego operatora systemu dystrybucyjnego informacje m. in. na temat ilości wyprodukowanej przez nich energii. Niezłożenie takiego sprawozdania naraża ich na karę w wysokości 1000 zł.

Zgodnie z ustawą o OZE, wytwórca energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji ma obowiązek poinformować operatora systemu dystrybucyjnego (OSD), do sieci którego została przyłączona jego mikroinstalacja, m. in. o ilości wytworzonej przez niego energii elektrycznej, a także o ilości energii elektrycznej sprzedanej przez niego sprzedawcy zobowiązanemu, która została wprowadzona do sieci tego OSD. Zgodnie z ustawą o OZE, termin na realizację tego obowiązku mija 7 dni od dnia zakończenia każdego kolejnego kwartału.

Na niewywiązywanie się z tego obowiązku zwrócił uwagę Urząd Regulacji Energetyki. –  Dane przedstawione Prezesowi URE przez OSD za III kwartał 2015 r. wskazują, że wielu wytwórców niestety nie przekazało tych informacji i w związku z tym należy zwrócić uwagę, że zgodnie z art. 168 pkt 12 ww. ustawy karze pieniężnej podlega ten, kto nie przekazuje w terminie informacji, o których mowa m. in. w art. 5 ust. 1 lub 2 lub podaje nieprawdziwe informacje –  czytamy w informacji wydanej przez prezesa URE.

Wysokość tej kary jest z góry określona i wynosi 1000 zł. URE nie przesądza jednak, czy będzie takie kary nakładać. Zgodnie z art. 174 ust. 2 ustawy o OZE prezes URE może odstąpić od wymierzenia kary w sytuacji „jeżeli zakres naruszeń jest znikomy, a podmiot zaprzestał naruszania prawa lub zrealizował obowiązek, zanim prezes URE powziął o tym wiadomość”.

Obowiązek składania przez prosumentów kwartalnych sprawozdań powinien zostać zrealizowany pierwszy raz po III kwartale ubiegłego roku. Sprawozdanie, które trzeba wysłać w terminie do 7 dni po ostatnim dniu kończącego się I kwartału br., powinno być więc już trzecim.

Jak wynika z informacji przekazanych portalowi Gramwzielone.pl przez największych operatorów sieci dystrybucyjnych, w poprzednich terminach większość prosumentów zapominało o składaniu kwartalnych sprawozdań. Więcej informacji na ten temat w artykule: Prosumenci zapominają o składaniu sprawozdań. Za ich brak grozi kara w wys. 1000 zł

Źródło: gramwzielone.pl