Zapytaj
o ofertę

Aktualności

Zmiany w Ustawie o odnawialnych źródłach energii dotyczące fotowoltaiki

Ustawa o odnawialnych źródłach energii została zmieniona w dniu 7 czerwca 2018 roku. Głównym celem nowej Ustawy o OZE jest poprawa zasad systemu aukcyjnego, która umożliwi odblokowanie kolejnych aukcji i uruchomienie nowych inwestycji w OZE. W znowelizowanej ustawie będzie obowiązywała nowa zasada wsparcia publicznego. Jednym z wymogów jest, aby wsparcie operacyjne zostało zmniejszone o wszelkie wcześniej otrzymane wsparcie inwestycyjne. Warunek ten nazywa się zasadą kumulacji, której celem jest zapewnienie, aby pomoc (lub inny rodzaj wsparcia) dla pojedynczego projektu – przyznawana z różnych źródeł – była proporcjonalna. Aukcje zostaną podzielone na kilka koszyków odpowiadających podziałowi dokonanemu w celu ustalenia cen referencyjnych. Fotowoltaika znajduje się w koszyku z lądową energią wiatrową. Ministerstwo Energetyki przewiduje zakontraktowanie 750 MW (cena referencyjna 420 zł/MWh) dla elektrowni fotowoltaicznych o mocach do 1 MW i 120 MW (cena referencyjna 320 zł/MWh) dla mniejszych farm wiatrowych. Przewiduje się przeprowadzenie aukcji w IV kwartale 2018 roku.

Zmieniają się zakresy mocy dla mikroinstalacji – z 40 kW na 50 kW i dla małych instalacji z 200 kW na 500 kW. Ustawa wprowadza feed-in tariffs (FiT) lub feed-in-premium (FiP) dla biogazu i małych elektrowni wodnych, ale nie dla instalacji fotowoltaicznych.

Zmieniają się podatkowe zasady rozliczeń w systemie prosumenckim. Czynności wprowadzania i poboru energii z sieci co do zasady będą opodatkowane VAT. Będą one bowiem stanowiły odpłatne dostawy towarów (w postaci energii), objęte zakresem zastosowania ustawy o VAT. Zwolnione z podatku VAT są podmioty, których wartość sprzedaży z poprzedniego roku obrotowego nie przekracza kwoty 200 000 zł netto. Mikroinstalacje nigdy nie osiągną tego poziomu.

Znowelizowane prawo w art. 2 pkt 2) zmienia art. 29 ust. 2 pkt 16) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 i 1529 oraz z 2018 r. poz. 12, 317 i 352), według której powołany przepis otrzyma następujące brzmienie: Pozwolenia na budowę nie wymaga wykonywanie robót budowlanych polegających na: 16) montażu pomp ciepła, wolno stojących kolektorów słonecznych, urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW oraz mikroinstalacji biogazu rolniczego w rozumieniu art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2017 r. poz. 1148, 1213 i 1593 oraz z 2018 r. poz. 9 i ...); obowiązek uzgodnienia pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej projektu budowlanego urządzeń fotowoltaicznych oraz mikroinstalacji biogazu rolniczego, o którym mowa w art. 6b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 736 i 1169), oraz zawiadomienia organów Państwowej Straży Pożarnej, o którym mowa w art. 56 ust. 1a tej ustawy (…)”.

Wprowadzenie obowiązku obligatoryjnych uzgodnień bez ustalenia kryteriów i wytycznych, według których miałyby być one dokonywane, budzi duże zaniepokojenie. Na gruncie krajowego porządku prawnego nie istnieją jakiekolwiek normy i regulacje dotyczące przedmiotowego zagadnienia. Pozostawienie zapisów w obecnym kształcie wprowadzi wśród inwestorów oraz instalatorów dużą dozę niepewności co do oferowanych i stosowanych rozwiązań.

Wprowadzenie konieczności uzgadniania projektów budowlanych z ochroną przeciwpożarową zwiększy koszty instalacji i może wpłynąć na dynamicznie rozwijający się rynek mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce. Tym niemniej proponowane uzgadnianie projektów budowlanych z ochroną przeciwpożarową jest istotne i konieczne do wprowadzenia do procesu instalacji systemów PV, tak samo jak znaczenie mają późniejsze kontrole w regularnych odstępach czasu. Z uwagi na to konieczne jest opracowanie wytycznych odnośnie do ochrony przeciwpożarowej instalacji fotowoltaicznych i przeszkolenie inspektorów i rzeczoznawców, których zadaniem byłaby ocena poprawności projektu i realizacji instalacji.

Więcej o ochronie przeciwpożarowej systemów fotowoltaicznych w numerze 2/2018 Magazynu Fotowoltaika w artykule „Systemy fotowoltaiczne a ochrona przeciwpożarowa”

autor: dr inż. Stanisław Pietruszko, Polskie Towarzystwo Fotowoltaiki

Ustawa o odnawialnych źródłach energii została zmieniona w dniu 7 czerwca 2018 roku. Głównym celem nowej Ustawy o OZE jest poprawa zasad systemu aukcyjnego, która umożliwi odblokowanie kolejnych aukcji i uruchomienie nowych inwestycji w OZE. W znowelizowanej ustawie będzie obowiązywała nowa zasada wsparcia publicznego. Jednym z wymogów jest, aby wsparcie operacyjne zostało zmniejszone o wszelkie wcześniej otrzymane wsparcie inwestycyjne. Warunek ten nazywa się zasadą kumulacji, której celem jest zapewnienie, aby pomoc (lub inny rodzaj wsparcia) dla pojedynczego projektu – przyznawana z różnych źródeł – była proporcjonalna. Aukcje zostaną podzielone na kilka koszyków odpowiadających podziałowi dokonanemu w celu ustalenia cen referencyjnych. Fotowoltaika znajduje się w koszyku z lądową energią wiatrową. Ministerstwo Energetyki przewiduje zakontraktowanie 750 MW (cena referencyjna 420 zł/MWh) dla elektrowni fotowoltaicznych o mocach do 1 MW i 120 MW (cena referencyjna 320 zł/MWh) dla mniejszych farm wiatrowych. Przewiduje się przeprowadzenie aukcji w IV kwartale 2018 roku.

Zmieniają się zakresy mocy dla mikroinstalacji – z 40 kW na 50 kW i dla małych instalacji z 200 kW na 500 kW. Ustawa wprowadza feed-in tariffs (FiT) lub feed-in-premium (FiP) dla biogazu i małych elektrowni wodnych, ale nie dla instalacji fotowoltaicznych.

Zmieniają się podatkowe zasady rozliczeń w systemie prosumenckim. Czynności wprowadzania i poboru energii z sieci co do zasady będą opodatkowane VAT. Będą one bowiem stanowiły odpłatne dostawy towarów (w postaci energii), objęte zakresem zastosowania ustawy o VAT. Zwolnione z podatku VAT są podmioty, których wartość sprzedaży z poprzedniego roku obrotowego nie przekracza kwoty 200 000 zł netto. Mikroinstalacje nigdy nie osiągną tego poziomu.

Znowelizowane prawo w art. 2 pkt 2) zmienia art. 29 ust. 2 pkt 16) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 i 1529 oraz z 2018 r. poz. 12, 317 i 352), według której powołany przepis otrzyma następujące brzmienie: Pozwolenia na budowę nie wymaga wykonywanie robót budowlanych polegających na: 16) montażu pomp ciepła, wolno stojących kolektorów słonecznych, urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW oraz mikroinstalacji biogazu rolniczego w rozumieniu art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2017 r. poz. 1148, 1213 i 1593 oraz z 2018 r. poz. 9 i ...); obowiązek uzgodnienia pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej projektu budowlanego urządzeń fotowoltaicznych oraz mikroinstalacji biogazu rolniczego, o którym mowa w art. 6b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 736 i 1169), oraz zawiadomienia organów Państwowej Straży Pożarnej, o którym mowa w art. 56 ust. 1a tej ustawy (…)”.

Wprowadzenie obowiązku obligatoryjnych uzgodnień bez ustalenia kryteriów i wytycznych, według których miałyby być one dokonywane, budzi duże zaniepokojenie. Na gruncie krajowego porządku prawnego nie istnieją jakiekolwiek normy i regulacje dotyczące przedmiotowego zagadnienia. Pozostawienie zapisów w obecnym kształcie wprowadzi wśród inwestorów oraz instalatorów dużą dozę niepewności co do oferowanych i stosowanych rozwiązań.

Wprowadzenie konieczności uzgadniania projektów budowlanych z ochroną przeciwpożarową zwiększy koszty instalacji i może wpłynąć na dynamicznie rozwijający się rynek mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce. Tym niemniej proponowane uzgadnianie projektów budowlanych z ochroną przeciwpożarową jest istotne i konieczne do wprowadzenia do procesu instalacji systemów PV, tak samo jak znaczenie mają późniejsze kontrole w regularnych odstępach czasu. Z uwagi na to konieczne jest opracowanie wytycznych odnośnie do ochrony przeciwpożarowej instalacji fotowoltaicznych i przeszkolenie inspektorów i rzeczoznawców, których zadaniem byłaby ocena poprawności projektu i realizacji instalacji.

Więcej o ochronie przeciwpożarowej systemów fotowoltaicznych w numerze 2/2018 Magazynu Fotowoltaika w artykule „Systemy fotowoltaiczne a ochrona przeciwpożarowa”

autor: dr inż. Stanisław Pietruszko, Polskie Towarzystwo Fotowoltaiki

Źródło: https://magazynfotowoltaika.pl