Zapytaj
o ofertę

Aktualności

Podpisanie nowelizacji ustawy o OZE

Celem nowelizacji ustawy o OZE, przygotowanej przez posłów PiS, jest przesunięcie o 6 miesięcy kluczowego rozdziału ustawy, wprowadzającego nowe zasady wspierania producentów zielonej energii. Według ustawy która weszła w życie w maju 2015 r., z końcem poprzedniego roku, miało zakończyć się stosowanie systemu wsparcia dla energetyki odnawialnej, polegającego na przyznawaniu producentom odnawialnej energii tzw. „Zielonych Certyfikatów”.

Obok przychodów ze sprzedaży energii po cenach rynkowych, był to dodatkowy przychód dla producentów.

Z dniem 1 stycznia b.r. system „Zielonych Certyfikatów” miał zostać zastąpiony „Systemem Aukcji”. Nowości dotyczyć miały również zasad sprzedaży energii przez producentów posiadających tzw. „mikroinstalacje”.

Dla producentów „zielonej energii” w mikroinstalacjach o mocy do 10 kW (z wykluczeniem mikroinstalacji dofinansowanych z programu Prosument) uruchomionych od 1 stycznia br. miały obowiązywać taryfy gwarantowane (stałe stawki za sprzedaż energii do sieci).
Dla instalacji o mocy do 40kW, ustawa ta oferowała tzw system bilansowania, czyli sprzedaży nadwyżek energii wprowadzonej do sieci, po średniej cenie hurtowej z poprzedniego kwartału.

 

Zgodnie z nowelizacją ustawy o OZE, podpisanej przez Prezydenta, wprowadzenie wyżej wymienionych zmian nastąpi dopiero za pół roku, czyli 1 lipca 2016 r.

Właściciele instalacji OZE uruchomionych w I półroczu 2016, nadal będą objęci systemem zielonych certyfikatów, natomiast prawo do ich otrzymywania stracą właściciele instalacji wodnych o mocy powyżej 5 MW. Redukcja wsparcia o prawie połowę dotyczyć będzie właścicieli instalacji współspalania, wykluczając instalacje współspalania dedykowanego.

Założenia te mają prowadzić do zmniejszenia nadmiaru zielonych certyfikatów i zwiększenia ich cen giełdowych.

Autorzy nowelizacji ustawy o OZE, tłumaczą jej zmianę koniecznością reformy dotyczących możliwości budowy farm wiatrowych oraz poprawą pozycji elektrowni i biogazowni.

– Uzasadnieniem dla wprowadzenia powyższych zmian ma być stworzenie możliwości przeprowadzenia dodatkowej oceny skutków regulacji oczekujących na wejście w życie oraz wprowadzenie mechanizmów gwarantujących lepsze wykorzystanie różnych źródeł zapewniających produkcję energii. W uzasadnieniu do wprowadzanych zmian wskazano również na konieczność zapewnienia czasu na dokonanie analizy koniecznych regulacji dotyczących zasad lokalizacji i budowy elektrowni wiatrowych – informuje Kancelaria Prezydenta RP.