Zapytaj
o ofertę

Aktualności

URE przypomina o aktualizacji zgłoszeń do aukcji

Urząd Regulacji Energetyki prosi podmioty zainteresowane udziałem w aukcjach dla OZE o jak najszybsze podjęcie działań w zakresie aktualizacji danych w zaświadczeniach o dopuszczeniu do aukcji.

URE przypomina, że 1 lipca br. weszły w życie przepisy ustawy z 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza przepisy mające wpływ m.in. na zasady przeprowadzania planowanych aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii.

Urząd Regulacji Energetyki informuje, że w odniesieniu do dotychczas przeprowadzonych postępowań zakończonych wydaniem przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zaświadczeń o dopuszczeniu do aukcji, wystąpiła konieczność zaktualizowania przedłożonych dotąd informacji dotyczących parametrów instalacji odnawialnego źródła energii w taki sposób, aby obejmowały one wszystkie dane określone przepisami ustawy o odnawialnych źródłach energii w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 lipca 2016 r. (tj. dotyczące zarówno rodzaju i mocy zainstalowanej elektrycznej jak i stopnia wykorzystania mocy zainstalowanej elektrycznej oraz emisji CO2).

W ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w przedmiocie oceny formalnej przygotowania do wytwarzania energii elektrycznej w instalacjach odnawialnego źródła energii, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki może, w zakresie wskazanym przez wnioskodawcę, wykorzystać informacje i dokumenty będące już w jego posiadaniu.

URE zaznacza jednak, że aktualizacja danych dotyczących parametrów instalacji odnawialnego źródła energii, w kontekście ich korelacji z treścią art. 73 ust. 3a ustawy o OZE, może nastąpić wyłącznie w wyniku wydania przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, na wniosek wytwórcy, nowego zaświadczenia o dopuszczeniu do udziału w aukcji, odpowiadającego aktualnemu stanowi prawnemu i aktualnym faktom. Więcej na ten temat w informacji URE dostępnej pod tym linkiem.

Urząd Regulacji Energetyki przypomina ponadto, że oferty składane za pośrednictwem internetowej platformy aukcyjnej (IPA) opatruje się, pod rygorem nieważności, kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Wszelkie dokumenty potwierdzające zasady reprezentacji podmiotu (wytwórcy) zamierzającego wziąć udział w aukcji, o której mowa w art. 78 ustawy OZE, których treść nie jest objęta zakresem – korzystających z domniemania prawdziwości – publicznie dostępnych rejestrów, winny być niezwłocznie przedstawiane Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki.

Do dokumentów tych zaliczyć należy w szczególności umowy spółek. Niedopełnienie obowiązku poinformowania Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o zmianach w zakresie aktualnej reprezentacji wytwórcy może spowodować negatywne konsekwencje w postaci zakwalifikowania oferty wysłanej za pośrednictwem formularza IPA jako niezłożonej. Więcej na ten temat w informacji URE dostępnej pod tym linkiem.

Źródło: red. gramwzielone.pl